- educatie
- ringmaat
- algemene voorwaarden
- garantie
- links
- contact
- bestel/betaal info
- ervaringen
Algemene Voorwaarden


Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Diamantje.nl gedane aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Diamantje.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar site te veranderen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief bezorgkosten zoals vermeld op de website. Diamantje.nl houdt het recht prijzen te wijzigen.

Leveringstijd
Indien het product voorradig is bedraagt de levertijd zeven dagen of minder, echter maximaal veertien dagen. Mocht de levertijd langer zijn dan veertien dagen, dan wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld per e-mail, telefoon of fax. Al onze aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het artikel. Levering alleen binnen de Benelux. Diamantje.nl is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door u of derden ten gevolgen van het niet dan wel te laat leveren van producten.

Erkenning elektronische communicatie Diamantje.nl erkent elektronische communicatie en ziet afspraken en overeenkomsten gemaakt via deze communicatievorm als rechtsgeldig en bindend. Diamantje.nl zal de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Bij aanschaf van losse diamanten of edelstenen is diamantje.nl op geen enkele manier meer aansprakelijk voor deze diamant of edelsteen na het moment van aanschaf en ondertekening van het in goede staat ontvangen van deze diamant of edelsteen.

Garantie zetwerk gebruikte sieraden en ringen
Wij zullen te allen tijde het zetwerk zo goed mogelijk maken of herstellen. Echter geven geen garantie op dit zetwerk en dit sieraad. Het risico van verlies of opnieuw buigen van de ring of het chaton door eerder opgetreden metaal moeheid, ligt volledig bij de opdrachtgever. Wij adviseren u dan ook zelf regelmatig uw sieraad of ring te controleren of de diamant(en) of edelstenen nog goed vast zitten. Dit geld specifiek voor ringen waar van het chaton al eerder is verbogen waardoor er een diamant of edelsteen is verloren. Eigenlijk is het ons een ziens beter om te alle tijden en nieuw chaton te gebruiken.

Geschillen
Alle geschillen tussen U en Diamantje.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door Diamantje.nl geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Diamantje.nl verschuldigd bent hebt voldaan.

Betalingen
Indien niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt, heeft Diamantje.nl het recht de levering op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Diamantje.nl zonder ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is aan Diamantje.nl de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

Rechten
Intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt de auteursrechten modelrechten en rechten op databanken, welke verband houden met of rusten op deze website behoren toe aan Diamantje.nl of anderen. Ook de door Diamantje.nl vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, foto's, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Diamantje.nl, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is zonder voorafgaande toestemming van Diamantje.nl, niet toegestaan.

Retour policy
Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen, zonder opgave van rede het product te retourneren, met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde artikelen, en artikelen die om hygiënische redenen niet kunnen worden omgeruild (oorbellen en stekers). Diamantje.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag aan u te retourneren wanneer het product dat geretourneerd wordt naar het oordeel van Diamantje.nl gebruikt of door uw schuld of nalatigheid beschadigd is. Indien u de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode wenst te ontbinden dient u dit onmiddellijk aan Diamantje.nl kenbaar te maken via e-mail (of fax of post) en dient u het product direct te retourneren waarbij u zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dient te dragen. Diamantje.nl zal dan zo spoedig mogelijk het betaalde bedrag minus de bijdrage in de verzendkosten retourneren via bank of giro .

Klachten
Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door Diamantje.nl serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via telefoon, fax of e-mail service@diamantje.nl Diamantje.nl zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Privacy
Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door Diamantje.nl. De gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien u geen prijs stelt op het krijgen van informatie kunt u dit via e mail (of post of fax ) laten weten. Diamantje.nl zal dan uw gegevens na verwerking van de bestelling uit haar bestand verwijderen.